SAB “Ģeogrāfu mafija”

Studentu atbalsta biedrība „Ģeogrāfu mafija” ir patstāvīga, bezpeļņas, LU ĢZZF studentu, absolventu un atbalstītāju organizācija, kas darbojas saskaņā ar tās statūtiem, Latvijas Nevalstisko organizāciju Ētikas kodeksu, Biedrību un nodibinājumu likumu un citiem likumdošanas aktiem.
Biedrības misija ir ĢZZF studentu dzīves kvalitātes uzlabošana un interešu pārstāvēšana, attīstības veicināšana, sadarbība un iesaistīšanās sabiedriski politiskajos procesos, lai nodrošinātu demokrātiskas sabiedrības veidošanu un vērtību pārmantošanu Latvijā.

Mērķi:

  1. ĢZZF studentu interešu pārstāvniecība un aizsardzība izglītības, sociālajā un citās jomās;
  2. ĢZZF Studentu padomes un ĢZZF studentu organizētu pasākumu finansiāla atbalsta veicināšana un piešķirto līdzekļu sadale;
  3. ĢZZF studentu veselīga dzīvesveida veicināšana.

Uzdevumi:

  1. Paust, aizstāvēt un realizēt savu biedru intereses;
  2. Atbalstīt un iesaistīt ĢZZF studentus izglītojošos un veselīga dzīvesveida veicinošos pasākumos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām;
  3. Sadarboties ar ĢZZF lēmējinstitūcijām;
  4. Sadarboties ar citām studentu un jauniešu organizācijām un apvienībām gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, kuru darbība un mērķi saskan ar Ģeogrāfu mafijas darbības mērķiem;
  5. Aizstāvēt ĢZZF studentu un Ģeogrāfu mafijas biedru likumīgās tiesības un intereses.

ĢM ir pieredze tādu pasākumu kā lauka konferenču EGEA un EURENSSA organizēšanā kopš 2004. gada.

ĢM ir piedalījusies un plāno piedalīties gan festivālos (t.sk. Give&Get), gan izglītības pasākumos.

ĢM aktīvi līdzdarbojas LU ĢZZF Studentu pašpārvaldes rīkotajos tradicionālajos pasākumos, kas paredzēti visai ģeogrāfu saimei (Lodronīši, Ģeorallijs, Ģeodienas u.c.). Tāpat, ĢM atbalsta zinātnisko darbību un ekspedīcijas (ekspedīcija uz Grenlandi 2016. gadā).

Pievienojies – kļūsti par biedru vai brīvprātīgo! Biedrībā iegūsi neatsveramu pieredzi, īstenojot sev interesējošus projektus un gūstot aizraujošu un vērtīgu pieredzi pasākumu vadībā.
Atbalsti – palīdzi īstenot LU ĢZZF studentu neformālo izglītību, izglītības kvalitāti paaugstinošus pasākumus!

“Ģeogrāfu mafija” priecāsies par Jūsu uzņēmuma vai organizācijas sadarbības piedāvājumiem.

Biedrības e-pasts: biedriba@geografumafija.lv

Biedrības valde (no 16.02.2021.):
Baiba Dirnēna
Estere Tamma
Ketija Pujāte

Rekvizīti:
Studentu atbalsta biedrība “Ģeogrāfu mafija”
Reģ. Nr. 40008081870
Adrese Jelgavas iela 1, LV-1004, Rīga
Banka SEB banka AS
SWIFT kods UNLALV2X
Konts LV77UNLA0050020426695